Phòng Hoạt chất sinh học

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Văn Thanh

                                        (0988 091 377)

 Tap the HCSH-TS NVThanh

 Tập thể phòng Hoạt chất sinh học

 

Chức năng:

Phòng Hoạt chất sinh học có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, đào tạo và hợp tác quốc tế trong việc tìm kiếm các hoạt chất sinh học có nguồn gốc thiên nhiên.

Nhiệm vụ:

-Nghiên cứu tìm kiếm các hoạt chất sinh học từ sinh vật và vi sinh vật nguồn gốc thiên nhiên. 

-Đánh giá mối tương quan cấu trúc-hoạt tính và tìm hiểu cơ chế tác dụng.

-Xây dựng và phát triển các phương pháp đánh giá hoạt tính sinh học.

-Đào tạo và hợp tác quốc tế về lĩnh vực các chất có hoạt tính sinh học.

-Hợp tác quốc tế về lĩnh vực các hợp chất có hoạt tính sinh học.

 

 

 

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin