Tiềm lực KH&CN

Hệ thống máy trắc lưu tế bào

on .

ACEA NovoCyte2000-Trac luu TB 2

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin