Phòng Dược liệu biển

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Hoài Nam

 Phó trưởng phòng:  TS. Nguyễn Xuân Cường; TS. Trần Hồng Quang

Anh phong DLB

Tập thể phòng Dược liệu biển

Chức năng:

  Phòng Dược liệu biển có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, đào tạo và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dược liệu biển và những lĩnh vực khác có liên quan.

Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về dược liệu biển bao gồm các sinh vật và vi sinh vật biển, vùng ngập mặn và vùng ven bờ. 

- Nghiên cứu khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên dược liệu biển bảo đảm phát triển bền vững.

- Nghiên cứu phát triển sản phẩm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

- Dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực dược liệu biển và các lĩnh vực khác có liên quan.

- Đào tạo cán bộ trong lĩnh vực dược liệu biển và những lĩnh vực khác có liên quan.

- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dược liệu biển và những lĩnh vực khác có liên quan.

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin